ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van belastingvoordelen bij erfenissen, giften en schenkingen. Om het verstrekken van donaties aan Stichting Deurne aantrekkelijker te maken is de ANBI-status toegekend.

Stichting TEJO Deurne

Contactgegevens:

Stichting Therapeuten voor Jongeren Deurne, oprichting d.d. 18 januari 2021
Adres: Ferdinand Bolstraat 2, 5753 BL Deurne,
KvK 81601476, RSIN 862152483 NL03 RABO 0364643080

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met:
Jolande van Meer 06-13910189
info@tejo-deurne.nl

Bestuur

Mevrouw I.T.M (Ingrid) de Vries – Martens – Voorzitter
Mevrouw J.C.J.M.(Jolande) van Meer – Secretaris
De heer G.F. (Guus) Kuijpers – Penningmeester

Het Bestuur ontvangt geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Onze stichting heeft ten doel:

 • TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang tot on- en offline laagdrempelige hulp, anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er behoefte aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats.
 • Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionals werkend op vrijwillige basis vanuit verschillende TEJO-huizen
 • TEJO wil preventief werken door (dringende) hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de situatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.
 • Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Onze stichting is gelieerd aan TEJO Nederland en wij willen met hen een bijdrage leveren aan:

 • het ondersteunen van de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale Therapeuten voor Jongeren-stichtingen (de ‘TEJO-stichtingen’) in Nederland en het behartigen van hun belangen;
 • het ontwikkelen en verspreiden van de visie die ten grondslag ligt aan de werkwijze inzake hulpverlening aan jongeren;
 • het formuleren van aanbevelingen vanuit de hulpverlening aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verbeteren; en
 • het vormgeven van een sociale beweging (samen met andere maatschappelijke actoren) die opkomt voor de verbetering van de situatie van jongeren in alle (levens)domeinen.

Financiën

Stichting TEJO Deurne is een onafhankelijke Stichting, die dankzij giften, donaties en subsidies wordt gefinancierd.Hierdoor is het mogelijk om het tweede TEJO-huis in Nederland in stand te houden.

Waar staan we voor en werken we aan

Dit staat beschreven in de Huidige activiteiten en Beleidsplan; linken

Wat vinden wij belangrijk:

 • alles is bespreekbaar vanuit de volgende perspectieven
  • de rechten van jongeren,
  • preventie,
  • positieve gezondheid en samenwerking

Rechten van jongeren

Stichting TEJO Nederland en Stichtingen TEJO Deurne nemen de stem van de jongeren serieus en hechten veel belang aan de bevordering van de mentale gezondheid van jongeren, zoals omschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Verdrag verplicht de overheid maar ook de maatschappij als geheel om jongeren serieus te nemen en te zorgen dat zij hun rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag kunnen uitoefenen.

Preventie

Met de oprichting van Stichting TEJO Nederland en oprichting den TEJO Deurne en de inrichting van TEJO-huis Deurne hopen wij dat er meer aandacht komt voor preventie en de noodzaak al vroeg te investeren in het mentaal welbevinden van jongeren. Aandacht hiervoor moet een veel grotere rol spelen in het leven van kinderen en jongeren. Op school, thuis en in de wijze waarop onze maatschappij is ingericht. Dit helpt hen om nog beter om te kunnen gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen in de overgang van kindertijd naar volwassenheid.

Positief

Bij preventie werd altijd gedacht aan het voorkómen van het ontstaan van stoornissen. De laatste jaren is het perspectief aan het veranderen en werkt men ook vaak vanuit de andere kant, dus vanuit het behoud van het welbevinden, door de verhoging van veerkracht en sociale steun. Deze positieve gezondheidsinsteek als ook de inbreng van jongeren zelf is vernieuwend en sluit daarom heel goed aan bij het concept van TEJO.

Samenwerking

De combinatie van lokale en landelijke acties voor preventie en het bevorderen van mentaal welbevinden maken een aanpak effectief. Door in te zetten op samenwerking en verbinding met andere organisaties kunnen we als burgerinitiatief samen met jongeren, hun omgeving en de overheid optrekken.

Alle beetjes helpen:

Klein effect x groot bereik x lage kosten x samenhangende aanpak = voldoende maatschappelijk profijt

 

Beleid TEJO Deurne 2024-2027

TEJO blikt vooruit

Ook de komende jaren (‘24-‘27) is TEJO er graag voor jongeren die behoefte hebben aan een luisterend oor. Meer dan 85 jongeren vonden de afgelopen periode de weg al naar ons veilige en warme huis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor en met jongeren werken we er, nu en de komende jaren, hard aan om nog meer jongeren en natuurlijk ook hun netwerk te bereiken en te kunnen ondersteunen. Hierbij zijn de jongeren zelf onze belangrijkste ambassadeurs.

Ons team van professioneel opgeleide vrijwilligers staat altijd klaar tijdens onze ruime openingstijden, maar ook steeds vaker daarbuiten door middel van online contact.

TEJO heeft ruim 40 vrijwilligers en wil deze gevarieerde groep enthousiaste en kundige mensen langdurig aan zich binden. Bij TEJO werken we samen en leren we van elkaar. Natuurlijk zijn ook nieuwe vrijwilligers altijd welkom, TEJO is in beweging en de taken zijn divers.

De afgelopen twee jaar heeft TEJO in Deurne en omgeving naamsbekendheid en een netwerk opgebouwd, onze enthousiaste en ambitieuze coördinator speelt hierin een centrale rol.

We onderzoeken wat jongeren echt nodig hebben en werken daarin actief samen met verenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en heel veel anderen.

Dit alles met als drijfveer jongeren helpen om mentale problemen het hoofd te bieden.

Onze hulp is anoniem en de jongeren houden zelf de regie….hoe veilig voelt dat!

 

Jaarverslagen & Jaarrekeningen

2023

Jaarverslag TEJO Deurne 2023

Jaarcijfers 2023 TEJO Deurne

Infographic TEJO Deurne 2023

 

2022

Jaarverslag TEJO Deurne 2022

Jaarcijfers 2022 TEJO Deurne

Infographic TEJO Deurne 2022

 

OVERIGE DOCUMENTEN

Beleidsplan TEJO Deurne maart 2022 versie 1.0

Beleid Partnership TEJO Deurne Mei 2023

 

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887