ANBI-status TEJO Goes - TEJO Nederland

Stichting TEJO Goes – ANBI

De belastingdienst heeft aan Stichting TEJO Goes de status van “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI) verleend met een beschikking van 3 juni 2019, onder registratienummer RSIN 8579 43 935 (Beschikking belastingdienst ANBI-status). De erkenning dateert van 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze status faciliteert de fiscale aftrekbaarheid van donaties/giften aan Stichting TEJO.

Alle benodigde informatie treft u hieronder aan.

Contactgegevens:

Stichting Therapeuten voor Jongeren Goes (Stichting TEJO Goes). Oprichting d.d. 15 september 2017.

Postadres:
Mosselbank 14
4465 AS Goes
E: welkom@tejo-goes.nl

Bezoekadres:
Frans den Hollanderlaan 21
4461 HL Goes
T: 06-53937099
E: welkom@tejo-goes.nl

KvK 69622264
RSIN 857943935
NL72 ABNA 0252 2867 58

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met Saskia Maljers (secretaris).
E: secretaris@tejo-goes.nl

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. J.M. (Marja) de Pundert-Dobbelaar – voorzitter
Mevr. S.J.C. (Saskia) Maljers – secretaris
Dhr. C.P. (Kristian) Aarnoutse – penningmeester
Dhr. G.G.T. (Gerard) Verkuil
Mevr. A. (Aimy) Drijdijk

 

Raad van Advies

Dhr. H. (Hans) Buitenhek –  (jurist)
Zowel het Bestuur als de Raad van Advies ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling Stichting TEJO Goes:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van psychische hulp aan jongeren in de leeftijd van tien (10) jaar tot en met twintig (20) jaar om verdere escalatie van problemen te voorkomen en zo bij te dragen tot het herstellen, verstrekken en vergroten van het persoonlijk welzijn van jongeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door snel, kosteloos en met garantie op anonimiteit deskundige hulp aan te bieden met inzet van professionele, gekwalificeerde en vrijwillig werkende jeugdprofessionals.

Welke werkzaamheden voert het TEJO-huis uit?
In het TEJO-huis in Goes kunnen jongeren -in de leeftijd van 10-20 jaar- die zich ergens zorgen over maken of worstelen met een levensvraag of een actueel probleem, zonder afspraak binnen lopen om in gesprek te gaan met een TEJO-professional uit de jeugdzorg. Het huis is op een heel aantal momenten in de week geopend en een bezoek brengen is gratis. De professionals werken vrijwillig in het TEJO-huis en zijn deskundig. Aan de hand van het eerste gesprek wordt samen met de jongere bekeken wat er nodig is om de hulpvraag op te lossen. Soms kan dat in een gesprek, soms in meerdere gesprekken en soms is meer hulp nodig. In dat laatste geval kan TEJO de brug zijn naar de reguliere zorg. Bij TEJO hebben jongeren altijd zelf de regie over hun eigen traject. Mocht een jongere in nood zijn, op een moment dat het huis niet geopend is, dan kan er via de TEJO-foon toch contact zijn met iemand die luistert en kan er een afspraak worden gemaakt.

Welke doelen op korte termijn heeft het TEJO-huis?

 • Het preventief versterken van de mentale gezondheid van jongeren in de regio Bevelanden.
 • Het verzorgen van activiteiten voor de doelgroep die de drempel verlaagt om bij TEJO binnen te lopen en/of om hulp te vragen.
 • Het vergroten van de bekendheid van TEJO, waardoor jongeren die een gesprek nodig hebben ook bij TEJO binnen komen.
 • Het vergroten van het aantal vrijwilligers, zodat we het huis zo vaak mogelijk kunnen openen om jongeren te ontvangen.

Op welke manier verkrijgt het TEJO-huis haar inkomsten?

 • Subsidies vanuit de Bevelandse Gemeenten.
 • Schenkingen van stichtingen, fondsen en particulieren.

Op welke manier beheert het TEJO-huis haar middelen?
Ieder jaar wordt er een begroting opgesteld en over deze begroting wordt door het bestuur verantwoording afgelegd middels een jaarverslag.

Hoe worden de inkomsten besteed?

Van de inkomsten, waarover we beschikken, worden de volgende zaken bekostigd:

 • De kosten voor het instandhouden van het TEJO-huis aan de Frans den Hollanderlaan in Goes.
 • De kosten van een coördinator en een communicatieadviseur (beiden voor 16 uur per week in dienst).
 • Een gedeelte van de kosten voor scholing en begeleiding van de vrijwilligers.
 • De kosten voor promotie en voorlichting.
 • De onkosten van vrijwilligers.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887