ons TEJO-manifest

Het TEJO-Handvest:

Op 20 november 2009 (verjaardag van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) van 20 november 1989) zag in België de organisatie vzw Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen het levenslicht. Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis de deuren in Antwerpen. Vanaf 2014 volgden tal van andere steden, gemeenten en regio’s.

TEJO, Therapeuten voor jongeren, is een onafhankelijk burgerinitiatief van vrijwillige, deskundige hulpverleners dat de rechten van jongeren hoog in het vaandel draagt.
TEJO vertrekt vanuit de basisprincipes vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag: het verbod op discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven, overleven en ontwikkeling van het kind, het recht op participatie als ook het recht op hulpverlening.

Vanuit de actuele nood aan hulp, voorziet TEJO in gerichte en tijdige therapeutische hulpverlening, aanvullend aan de reguliere hulpverlening. TEJO biedt hierbij een maatschappelijk alternatief voor de toegenomen vraag van jongeren met psychische problemen.

Missie & visie

TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang tot on- en offline laagdrempelige therapeutische hulp, anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er nood aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten werkend op vrijwillige basis vanuit verschillende TEJO-huizen, gesteund door gastvrouwen/-heren en andere deskundige vrijwilligers.
TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de probleemsituatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Kernfunctie en – begrippen

1. Aanvullende therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar
2. Gratis
3. Anoniem
4. Laagdrempelig, als de jongere er dringend behoefte aan heeft, makkelijk bereikbaar
5. Professionele, gekwalificeerde, op basis van vrijwilligheid werkende therapeuten aan de ingang van de hulpverlening
6. Kortdurend, vanuit het eigen therapeutisch denkkader van de therapeuten
7. Huiselijke omgeving met een warm welkom en/of (indien gewenst) vertrouwelijke en anonieme online-verbinding.
8. Simpel, soepel en samenwerkend, zodat de therapeut zijn ‘ambacht’ kan uitoefenen
9. Vroegdetectie en preventie om escalatie van problemen te voorkomen
10. Onafhankelijk burgerinitiatief, neutraal en onpartijdig
11. Geen onderscheid naar afkomst, religie, levensbeschouwing, politieke opvatting, gender
12. Multidisciplinair team.

Naast deze kernfunctie van aanvullende therapeutische hulpverlening blijft TEJO in de pioniersfunctie, samen met de reguliere hulpverlening en andere actoren uit het jeugdhulpverleningsveld, zoeken naar de juiste, innovatieve hulpverlening die aansluit bij de actuele noden van de jongeren op basis van gezamenlijke ervaringen.

Vanuit haar signaalfunctie vestigt TEJO eveneens in dialoog met de andere actoren uit de jeugd-hulpverlening, de aandacht van de overheid en van alle burgers op de reële behoefte aan kwaliteitsvolle, doelgerichte en tijdige therapeutische hulpverlening voor jongeren. Bovendien draagt TEJO bij tot de sociale beweging die een appèl doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren, zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

TEJO nodigt iedereen uit tot een attitudebewustwording in de omgang met jongeren, een houding met meer ruimte, begrip en positieve aandacht voor jongeren. Doel is dat de jongeren zich oprecht gehoord en ondersteund voelen door volwassenen, zodat op termijn minder jongeren therapie nodig hebben.

 

Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102